Karınca Hareketi (İhracatta Kümelenme ve Örgütlenme)

Karınca Hareketi (İhracatta Kümelenme ve Örgütlenme)

Ülkemizde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tek başlarına ihracatta kalıcı bir başarı sağlamaları; iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, sermaye ve kadro gerektirmektedir. Bunların KOBİ'ler tarafından ulaşılması zordur. Oysa KOBİ'ler güçlerini ve deneyimlerini bir araya getirerek ve ihracatlarını tek elden yürüterek başarıya ulaşırlar. İhracata yönelmek isteyen KOBİ'lerin özellikle sermaye ve bilgi yetersizlikleri ortak girişimleri zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ihracat stratejisinin tespitinde bu gerçeğin göz önüne alınması ve işbirliğine gidilecek alanlar için uygun ortamlar ve örgütler oluşturulması ve bu yöndeki girişimlerin desteklenmesi gerekmektedir.

Misyonunu; KOBİ'leri ölçek ekonomisinden yararlandırarak, onların mal ve hizmet tedarik maliyetlerini düşürmek, finansman sorunlarını çözmek, yurt içi ve yurt dışı satış organizasyonlarını kurmak üzere oluşturacak olan organizasyonların KOBİ'lerin küresel pazarlarda rekabet etme güçlerini artıracağı bir gerçektir.

KOBİ'lerin İhracatta Örgütlenme Nedenleri

Birbirleriyle rekabet etmeyen, aynı üretim dalında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ancak, ihracatta örgütlenip bir kuruluş çatısı altında işbirliğine giderek ihracat yapmaları mümkündür. Bu tür organizasyonlarda üretim dışında oluşturulacak tedarik, pazarlama, finansman gibi birimler kanalıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler daha verimli ve rasyonel çalışma düzenine kavuşmuş olacaktır.

Örneğin; sadece ihracat pazarlama birimi kanalıyla şirket ortaklarının;

 • Ürün Geliştirme
 • Pazar Araştırması
 • Bilgilendirme
 • Satış Dağıtım
 • Tutundurma
 • Satış Geliştirme

gibi pazarlama fonksiyonlarından faydalanabileceklerini söyleyebiliriz.

 

Yine KOBİ'lerin;

 • İhracatta tek başlarına kalıcı bir başarı sağlamalarının, iyi bir organizasyon, birikim, sermaye ve kadro gerektirmesi,
 • Yurt dışında proje ve pazar araştırması yapacak finansmana ve personele sahip olmamaları,
 • Yurt dışında yeterli düzeyde bir referansa sahip olmamaları,

 

 • Yeterli sayıda ve kalitede malın üretiminin yanında, modern pazarlama yöntemlerinden de yararlanmak gerektiği, bu işlemlerin de KOBİ'ler için hem güç hem de pahalı olması gibi faktörlerin de KOBİ'ler tarafından tek başlarına sağlanması pek mümkün değildir. Bunlarda ihracatta örgütlenmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
 • KOBİ'lerin ihracatta örgütlenmesi ile birlikte aşağıdaki faydalar sağlayacaktır.

 

 • İşletmelere olan döviz getirisini artırması,
 • İşletmelerde yeni istihdam alanlarının açılmasına ve üretimin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olması,
 • İşletmeyi ulusallık boyutundan uluslararası boyuta taşıyarak, firmanın optimum üretime, kaliteye ve etkin pazarlamaya yönelmesi, dolayısıyla tüketiciler arasında firma ürünlerine karşı olumlu bir prestij oluşmasını temin etmesi,
 • İşletmenin teknolojik olarak yenilenmesini ve pazarlama teknikleri açısından da uzmanlaşmasını sağlaması,
 • İşletmede atıl kapasitenin kullanılmasına, dolayısıyla verimliliğin artmasına neden olması,
 • İşletmenin iç piyasalardaki mevcut ekonomik dalgalanmalardan, enflasyonist baskılardan, yoğunlaşmış risk ortamından kurtulmasına yardımcı olması yönünde yararlar sağlaması,
 • edilmesiyle daha karlı satışlar yapılabilmesi,
 • Endüstri genelinde sesini duyurabilme fırsatlarının tanınması,
 • İhracat giderlerinin paylaşılmasıyla daha az finans ve kaynak tahsis edilmesi,
 • Birlikte hareket edebilme kabiliyetinin kazanılması,
 • Uzun dönemli yatırım ve üretim planlaması yapabilmesi,
 • Büyük miktarlarda olan siparişlerin şirket aracılığıyla kolaylıkla karşılanabilmesi,
 • Birim üretimde ve dağıtım harcamalarında azalma sağlaması,
 • İhracatta bilgi birikiminin artmasına katkı sağlaması,
 • Devlet sanayi arasında etkili bir iletişim sağlaması,
 • Rekabetçi stratejiler oluşturmaya zemin hazırlaması,
 • Büyüme ve gelişme stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına imkan vermesi.
 • İhracat giderlerinin paylaşılması ile daha az finans ve kaynak tahsis edilmesinin sağlaması,
 • Büyük miktarda olan siparişlerin şirket aracılığı ile daha ucuz ve kolaylıkla karşılanabilmesi imkânının yaratılması,
 • Mevcut pazarın devamlılığını sağlaması,
 • Aktif pazarlama faaliyetleri ile yurtdışı temsilcilikleri ve oluşturulan müşteri portföyü sayesinde yeni pazarlar bulunmasına çalışmak ve dış pazar eğilimlerini takip edilmesi,
 • Nakliye, gümrükleme ve mal teslimini daha hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi,
 • Kaliteli ve çevreye duyarlı standart üretim için teşvik edilmesi,
 • Ortak bir ürün markası yaratılmaya çalışılması,
 • İhracatçı firmalar arasındaki fiyat rekabetinin önlenmesi,

 

Sermaye birikiminin oluşmasını ve kullanılmasını sağlaması gibi yararlar KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına açılmalarını ve bu açılmayı sağlayabilmek için de güçlerini bir "kooperatifçilik" mantığı içerisinde bir araya getirmelerini zorunlu kılmıştır. Bunun tabii sonucunda ise KOBİ'ler için kurtuluş; yurt dışına açılmak ve yurt içinde rakip iken yurt dışında tek bir güç olarak davranmaktır.

 

Siz de Türkmahall çatısı altında Karınca Hareketinin bir neferi olmaya ne dersiniz?